اخبار حقوقی

چکیده

- رأی دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع قربانی بازداشت سیا
- رأی مجلس هندوراس مبنی بر برکناری قضات دادگاه عالی
- نگرانی کارشناسان حقوق زنان سازمان ملل در مورد پیش‌نویس قانون اساسی مصر
- ایجاد یک دادگاه مخصوص توسط دولت سنگال جهت محاکمه دیکتاتور سابق چاد
- تأکید کارشناس سازمان ملل بر انتشار گزارش در مورد برنامه بازداشت‌ها و بازجویی‌های دوره بوش