گزارش: گزارش بازرسی آموزشی

چکیده

موضوع: بازدید از شعب دادگاه عمومی (حقوقی) بخش فشافویه
1- خواسته تایید یا تنفیذ فسخ، مالی است.
2- ابلاغ اوراق قضایی یا به شخص مخاطب است (واقعی) یا به شخص غیرمخاطب مطابق تشریفات قانونی (قانونی). تعهد به ابلاغ از سوی موکل به وکیل فاقد محمل قانونی است و ابلاغ محسوب نمی‌شود.
3- دعوی اعسار از هزینه دادرسی، مستقل از دعوی اصلی است و قبل از قطعیت دادنامه در خصوص اعسار، رسیدگی به دعوی اصلی وجاهت قانونی ندارد.
4- با دخالت وکیل در دادرسی، کلیه اوراق قضایی باید به وکیل ابلاغ شود و در این وضعیت ابلاغ به موکل فاقد وجاهت قانونی است.
5- در فرضی که تجدیدنظرخواه فاقد سمت جهت تجدیدنظرخواهی است، صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره (2) ماده (339) ق.آ.د.م توسط دادگاه بدوی صحیح نیست.
6- امضای ظهر سفته اصل بر ظهرنویسی است.