خارجی: اجرای آراء خارجی در پاکستان

چکیده

در این مقاله به موضوع قابلت اجرای آراء خارجی در پاکستان پرداخته می‌شود. در قانون موجود، دو دسته از آراء وجود دارد: یک دسته آرائی که توسط دولت‌های وابسته صادر می‌گردند و دسته دیگر آرائی می‌باشند که توسط دولت‌های غیروابسته صادر می‌شوند. آراء دولت‌های وابسته دارای قابلت اجرا می‌باشند اما در دولت‌های غیروابسته، ذینفع رأی باستی برای اجرای حکمی که به نفع وی صادر گردده است، در دادگاه دارای صلاحت اقامه دعوی نماید.