سخنرانی: درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت‌ها و چالش‌ها

نویسنده

سخنرانی در همایش ملی پژوهش در نظام عدالت کیفری

چکیده

درآمد
یکم – قانون‌گذاری کیفری:
دوم: کنشگران و نهادهای عدالت کیفری:
سوم: فرآیند کیفری
1- مدل کیفری یا مدل کنترل جرم:
2- مدل عدالت (کرامت) محور یا مدل دادرسی عادلانه:
نتیجه‌گیری: