نسل کشی، جنایتی علیه حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) و مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

نسل‌کشی به عنوان جنایتی بین‌المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. نسل‌کشی، منجر به سلب حیات از افراد یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می‌گردد و مغایر با اساسی‌ترین حقوق بشری یعنی حق حیات می‌باشد. البته، با عنایت به این که نسل‌کشی جنایتی است که به منظور نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می‌باشد، آن را نه فقط جنایتی علیه حق حیات، بلکه می‌بایست به عنوان جنایتی علیه دیگر حقوق بشر تلقی نمود. نسل‌کشی، مهمترین حق انسانی که حق بر حیات و هویت جمعی یک گروه می‌باشد را نقض می‌نماید که این نقض، مبنا و زیربنای حقوق بشر و اصلی‌ترین حقوق می‌باشد. ماهیت ضد انسانی نسل‌کشی، آن را عملی علیه حقوق بشر قرار داده است که ممنوعیت آن به عنوان یک قاعده آمره از منظر حقوق بین‌الملل یک ضرورت به منظور حمایت از تمامی حقوق انسان به‌ویژه حق حیات به صورت مستقیم و تضمین کرامت انسانی و صلح و امنیت جهانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها