دوره و شماره: دوره 17، شماره 91، آذر 1396، صفحه 1-190 
تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران

صفحه 89-120

فائقه چلبی؛ مرتضی قاسم آبادی؛ کمال آقاپور