دوره و شماره: دوره 17، شماره 92، اسفند 1396، صفحه 1-194 
ترتیب مقاصد قانونگذاری در اسلام و سنجه‌های رفع تعارض میان آنها

صفحه 1-24

محمدمهدی عزیزاللهی؛ بدیع فتحی؛ مهدی ناصری دولت آبادی


نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان

صفحه 51-78

کیومرث کلانتری؛ حسین زارعیان چناری؛ حسین جنتی صدر