تعهد به محاکمه یا استرداد در پرونده حسن هابره

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) و مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می‌باشد که تعهد جامعه بین‌المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین‌المللی را نشان می‌دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به‌اتهام جنایت بین‌المللی شکنجه و این‌که منع شکنجه به‌عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین‌المللی نمی‌شود و اعضای جامعه بین‌المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین‌المللی دارای مسؤولیت می‌باشند مورد توجه قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که از منظر حقوق بین‌الملل معاصر، هیچ نقطه‌ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین‌المللی نمی‌باشد. رویه دیوان بین‌الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به‌اتهام شکنجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها