دوره و شماره: دوره 18، شماره 94، شهریور 1397، صفحه 1-171 
اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت

صفحه 37-54

محسن اسماعیلی؛ اسماعیل علی دادی تلخستانی