دوره و شماره: دوره 18، شماره 95، آذر 1397، صفحه 1-158 
مبنای فقهی تعویق صدور حکم

صفحه 117-133

عبدالرضا اصغری؛ حجت نخعی فوزی؛ اکبر عظیمی راویز