بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد کارکنان دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(گرایش تشکیلات و روش‌ها) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

«توانمندسازی» مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر است؛ زیرا سازمان‌ها در معرض تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی قرار دارند و از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شود، تجهیز و آماده‌سازی منابع سازمانی برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر از منظر هدف، از نوع کاربردی است و از دید ماهیت و روش، از دسته پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی. این پژوهش در پی آن است که به بررسی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان در دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی تهران بپردازد. متغیر مستقل توانمندسازی کارکنان دارای شش معیار است که به‌ترتیب عبارتند از آموزش، عوامل فردی، شایستگی، مدیریت، فرهنگ و محیط. همچنین متغیر وابسته عملکرد دارای هفت معیار است که شامل اعتبار، توانایی، بازخور، محیط، حمایت، انگیزه و وضوح نقش می‌باشد. برای بررسی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد، پرسشنامه‌ای با شش مؤلفه و 45 پرسش طراحی شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به‌میزان 79/0 تعیین شد و 196 عدد پرسشنامه در بین کارکنان دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی شهر تهران توزیع گردید. از آزمون‌های آماری ناپارامتریک رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون تی تست تک‌نمونه‌ای برای سنجش فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین عوامل توانمندسازی با عملکرد وجود دارد و از بین شش عامل مستقل، شایستگی با بیشترین تأثیر در رتبه اول و عوامل فردی و مدیریت در رتبه‌های دوم و سوم از منظر تأثیر بر عملکرد کارکنان قرار داشته‌اند. همچنین نتایج آزمون نشان داد که ابعاد عملکردی در سطح مطلوبی قرار دارد و ابعاد اعتبار، انگیزه و توانایی از میانگین بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها