تحلیلی بر قابلیت اعمال حقوق بین الملل بر اعمال داعش

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شیراز

چکیده

در سال‌های اخیر جامعه بین‌المللی شاهد ظهور گروه تروریستی موسوم به داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» و وحشت‌آفرینی آن در نقاط مختلف جهان به‌خصوص خاورمیانه بوده است که با اقدامات خشونت‌آمیز خود صلح و امنیت بین‌المللی را به شدت به مخاطره افکنده است. اقدامات تروریستی و جرائم بین‌المللی داعش، بررسی قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بر این قبیل بازیگران غیر دولتی را ایجاب می‌نماید. همچنین علی‏‌رغم اقدامات مختلف صورت گرفته به منظور مبارزه با داعش، تاکنون تعقیب، محاکمه و مجازات اعضای این گروه تروریستی محقق نشده است. این مقاله با بررسی حوزه‌های اصلی حقوق بین‌الملل و برخی موانع حقوقی و سیاسی نتیجه می‌گیرد که حقوق بین‌الملل موجود به نحو مطلوب به مقابله با فعالیت‌های داعش نمی‌پردازد و ناکامی جامعه بین‌المللی در اجرای عدالت کیفری نسبت به اعضا و رهبران داعش مؤید آن است که ایجاد یک سازوکار بین‌المللی جدید و همکاری بیشتر دولت‌ها ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها