دوره و شماره: دوره 19، شماره 99، آذر 1398، صفحه 1-238 
بررسی فقهی و حقوقی تفتیش و حریم خصوصی در تحقیقات مقدماتی

صفحه 153-172

عبدالرضا اصغری؛ حسین ابراهیم زاده؛ حسن صادقی