تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‏‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

اسرار تجاری الکترونیکی، داده‌‏پیام‌‏هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه‏‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می‏‌شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی‌‏ها داده‌‏پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت‏‌های قانونی که برای این قبیل داده‌‏پیام‌‏ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده‌‏پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی‏‌علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می‏‌گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.

کلیدواژه‌ها