دوره و شماره: دوره 20، شماره 103، آذر 1399، صفحه 1-142 
رجوع به قاعده حل تعارض مناسب در داوری تجاری بین‌المللی

صفحه 99-120

منوچهر توسلی نائینی؛ بهزاد آهنگری؛ مهسا دهینی؛ زکیه سلیمی دهاقانی