مسئولیت مدنی محیط زیست در قانون و رویه

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پیشرفت‌‏های بی‌‏نظیر و متحیرانه بشر طی دو قرن گذشته در بهره‏‌برداری‏‌های زیاد از طبیعت جهان امروز را با بحران محیط زیست مواجه نموده است. بحرانی که نه‌‏تنها سطح زمین بلکه اعماق دریاها و فضای ماورای جو را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. یکی از ابعاد مهم این بحران مسائل مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی است. این بحران متأسفانه در کشور ایران مخصوصاً طی سه دهه گذشته با جنگ، برداشت‌‏های بی‏‌برنامه و غیر اصولی از منابع آبی، بیابان‌‏زایی و غیره تشدید گردیده است. لذا لزوم بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‏‌های زیست‌محیطی در حقوق ایران و فقه مسلم می‌‏باشد. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا حقوق و فقه توانسته است‌ با‌ تکیه‌ بر مبانى خود به حمایت حداکثرى از محیط زیست برخیزد یا‌ نقش‌ این‌ رشته به‏‌ویژه در حقوق و فقه کنونى نیز منفعل و غیر پویا است، به بررسی مبنای این مسئولیت در حقوق ایران و فقه پرداخته است. متأسفانه با توجه به اینکه کشورهای توسعه‌‏یافته به مسئولیت محض در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی روی آورده‌‏اند، حقوق ایران همچنان بر اثبات تقصیر در این خصوص اصرار می‏‌ورزد. همین مسئله منجر به منفعل و غیر پویا شدن این نوع مسئولیت گردیده است.

کلیدواژه‌ها