میانجیگری در دادرسی های کیفری در نظام حقوقی ایران؛ رهیافت تطبیقی با حقوق کانادا

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‏‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در مبارزه با پدیده جنایی و انتقادهای وارده بر آن به‌خصوص عدم توجه به نقش بزه‌دیده در فرایند کیفری و نیز مقابله یک‏‌تنه دولت با جرم، زمینه ظهور و بروز جنبشی جدید در نظام عدالت کیفری با عنوان عدالت ترمیمی را در دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای آمریکای شمالی فراهم آورد. این تفکر که در پی مشارکت فعال بزه‌دیده و نیز نهادهای اجتماعی در چرخه فرایند کیفری است، با توسل به ابزارهایی چون میانجیگری کیفری، در راستای نیل به اهدافش گام برمی‌دارد. در میانجیگری کیفری به عنوان یکی از مؤلفه‌های عدالت ترمیمی، شخص ثالثی تلاش بر آن دارد که طرفین دعوای کیفری را به سازش و خروج پرونده از سیر قضایی سوق دهد. این امر که به قضازدایی تعبیر می‌گردد، به دنبال خود کیفرزدایی را دارا خواهد شد. این پژوهش در پی مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کانادا بوده و به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته و ماحصل آن این است که در نظام حقوقی کشورمان، با کمی تسامح می‌توان گفت که همسو با کانادا از هر سه مدل میانجیگری کیفری استفاده می‌شود، لیکن بر خلاف کانادا که میانجیگری تقریباً در همه جرایم و نیز تمامی مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرای حکم پیش‏‌بینی شده است در ایران این امر صرفاً در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل تعلیق آن هم در مرحله تعقیب و رسیدگی اندیشیده شده است. همچنین بر خلاف تمایل نظام حقوقی کانادا در استفاده از این نهاد، در ایران به دلایلی چون حاکمیت تفکر سنتی عدالت کیفری، نوپایی و نیز عدم بسترسازی روانی ـ فرهنگی، چندان کاربردی نداشته است.

کلیدواژه‌ها