تبیین مفهوم انحرافات اجتماعی و جایگاه آن در میان مقولات جرم‏‌شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری حقوق جزا و جرم‏‌شناسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌‏شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

انحراف یکی از رفتارهای نامتعادل افراد انسانی بر مبنای عدم توجه به هنجارهای مشخص اجتماعی است که لازم است برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. انحراف ممکن است از بُعد سیاسی، مذهبی یا اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرد و این معیارها می‌توانند رفتارهای افراد را از حیث پاسخ‌‏دهی کارآمد اجتماعی و استفاده از ابزارهای آن مورد توجه قرار دهد. انحراف در میان مفاهیم جرم‌شناسی می‌تواند جایگاهی خاص بیابد و از این منظر می‌توان گفت که شخص منحرف همواره از قِبل توجه به رفتارهای وی از بُعد حالت خطرناک و امکان ارتکاب جرم در آینده مورد مطالعه قرار گیرد. لذا یک شخص منحرف از دیدگاه جرم‌شناسی می‌تواند مجرم بالقوه‌ای باشد که در آینده‌ای دور یا نزدیک، اعمال منحرفانه خود را به رفتارهای خلاف قانون و مجرمانه بدل نماید. هرچند که منحرف امروز به قطع و یقین نمی‌تواند مجرم آینده باشد، اما جایگاه انحراف در جرم‌شناسی بسیار رفیع‌تر از این موضوع است.

کلیدواژه‌ها