مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، مدرس دانشگاه

2 کارشناس ارشد حقوق جزا دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

چکیده

امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی، در شاخه‌های مختلف علم حقوق موردمطالعه قرار می‌گیرند. درباره ماهیت اشخاص حقیقی اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌طورکلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارائه‌شده است. درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریه مغایر ابرازشده که قوانین کیفری ایران طبعی فردمدار دارند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد نادر، به رسمیت نشناخته‌اند؛ همچنین از میان اشخاص حقوقی، تنها دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی هستند که برای اداره این سازمان‌ها وادارات مدیرانی لازم است که اختیارات کافی داشته و در کنار آن ، مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی موارد دیگر شده‌اند و به‌موازات افزایش اختیاراتشان، مسئولیت‌های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد. این مسئولیت تنها به قانون تجارت منحصر نمی‌شود و در برخی از قوانین دیگر نیز آمده است. برای مسئولان اشخاص حقوقی الزاماتی وضع‌شده که تخطی از این الزامات مسئولیت کیفری به همراه دارد. اراده شخص حقوقی از طریق و توسط مدیران آن ابراز می‌گردد و طبیعی است که اشخاص حقوقی نیز ممکن است همانند اشخاص حقیقی در جریان فعالیت‌های روزمره خود مرتکب فعل یا ترک فعل گردیده که موجب ورود خسارت به دیگران شود. با توجه به آنچه گفته شد، بر آنیم تا در پژوهش حاضر با روش گردآوری کتابخانه‌ای به بررسی موضوع حاضر بپردازیم و به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که موجز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا چیست؟

کلیدواژه‌ها