دوره و شماره: دوره 21، شماره 105، خرداد 1400، صفحه 1-192 
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا

صفحه 13-42

ابراهیم احمد پور؛ محمد جواد ایزک شیری؛ محمد اسماعیل زاده