دوره و شماره: دوره 21، شماره 106، شهریور 1400، صفحه 1-130