همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد به حقوق فرهنگی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ،ایران

2 استادیار، دانشکده‌‌ی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ،ایران

3 دانشجوی دکترا، دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ،ایران

چکیده

یکی از مسائل مطرح شده در حوزه‌ی صلح جهانی، جهانی شدن فرهنگ و همگون‌سازی آن است که با توجّه محوریت انسان در حوزه‌ی مسائل فرهنگی، این مهم باید با پذیرش و اقناع آن از سوی افراد صورت پذیرد و نمی‌توان آن را بر فرد و جامعه تحمیل کرد. توجه به مسائل فرهنگی یکی از مبانی حقوق بشر است که از آن به حقوق فرهنگی تعبیر شده و آن‌گونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد حقوق فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به حقوق فرهنگی می‌‌تواند تأثیرات مثبت و فراوانی در زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز افراد بشر داشته باشد؛ از این رو باید با ارائه الگوی مناسب در راستای فرایند همگون شدن فرهنگها و بسترسازی برای پذیرش همگانی فرهنگ جهانی گام برداشت تا با اقناع عموم انسان‌ها، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و توجه جدی به حقوق فرهنگی به سمت بستر جهانشمولی حرکت کرد.

کلیدواژه‌ها