وا‌کاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان zankovatankhah10@gmail.com

2 . کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه کردستان Rezatkh1375@gmail.com

3 . کارشناسی حقوق، دانشگاه بوعلی همدان falahhanieh26@gmail.com

چکیده

شهود و مطلعین به‌عنوان دو عامل مهم دستگاه عدالت کیفری نقش مهمی را در کشف حقیقت و حصول نتیجه ایفا می‌نمایند. آنان می‌بایست بتوانند در پناه اصل دادرسی منصفانه و به‌دوراز توهین‌ از سوی طرفین دعوا، اظهارات خود را به‌طور واضح و روشن و صادقانه بیان نمایند. توهین نسبت به دستگاه عدالت کیفری منجر به اخلال درروند دادرسی می‌شود؛ در این صورت، آن‌ها نمی‌توانند اظهارات خود را آن‌گونه که شایسته کشف حقیقت و حصول نتیجه است، عنوان نمایند. لذا می‌بایست تدابیری اتخاذ گردد تا مطلعین درنهایت استقلال و بی‌طرفی، در مرجع قضایی اظهارنظر نمایند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای درصدد بررسی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در دو نظام حقوقی ایران و آلمان است. یافته‌های تحقیق نشان‌ داد که در هر دو کشور جرم مستقلی تحت عنوان توهین نسبت به شهود و مطلعین وجود ندارد و برای تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به رفتار پیوسته مجرم علیه بازیگران دستگاه عدالت کیفری بایستی به مقررات عمومی رجوع نمود. همچنین مقررات دیگری در نظام حقوقی هر دو کشور پیش‌بینی‌شده است که دربرگیرنده رویکرد پیشگیرانه است.

کلیدواژه‌ها