دوره و شماره: دوره 22، شماره 110، شهریور 1401، صفحه 1-154