دوره و شماره: دوره 22، شماره 111، آذر 1401، صفحه 1-145