کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای: تقابل یا آشتی؛ با رویکردی بر امکان تجدیدنظر در قانون موضوعه ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسنده

. دکترای تخصصی، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی رشت. Purebrahim.ahmad@yahoo.com

چکیده

در دهه­های اخیر، با پیشرفت فناوری و تکنولوژی، جرائم کلاهبرداری به یکی از چالش‌های اصلی در دنیای مدرن تبدیل شده است. این تحول گسترده در جنبه‌های سنتی و رایانه‌ای نیز ورود نموده و سوالات بسیاری را در مورد امکان و میزان تاثیرپذیری کلاهبرداری سنتی و رایانه‌ای بر یکدیگر به وجود آورده است؛ چرا که این دو جرم علیرغم تفاوت‌ها، شباهت‌هایی نیز با یکدیگر دارند. حال، سوال اصلی این پژوهش متمرکز بر امکان تاثیرپذیری این دو بزه بر یکدیگر از طریق مقایسه آن و ضرورت تغییر و تحول قوانین و مقررات حاکم بر آن دو است. این مطالعه نشان داد که امکانات و تاثیرات کلاهبرداری رایانه‌ای نه تنها بر جرم کلاهبرداری سنتی تاثیر گذاشته، بلکه این دو در تعامل با یکدیگر شکل گرفته اند. همچنین نظام‌های حقوقی، متناسب با این  تغییرات نیازمند تطبیق با آنها می‌باشند. از این رو، این مطالعه سعی در ارائه نقدها و پیشنهاداتی برای بهبود و تطویر نظام حقوقی ایران در مواجهه با چالش‌های جدید از طریق روش تحلیلی- توصیفی دارد.

کلیدواژه‌ها