تاملی در موارد شمول صلاحیت رسیدگی دادسرا در جرایم منافی عفت؛ با تکیه بر رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکترای دانشگاه میبد، دانشگاه علوم و خدمات قضایی و اداری، Amirghanej88@gmail.com

2 . دانشجوی دکتری، دادگستری استان فارس، Amirghane1396@gmail.com

3 . دانشجوی دکتری، دادگستری استان فارس، Amirrezaghane@yahoo.com

چکیده

عدم ارائه تعریفی جامع و روشن از سوی قانون‌گذار در خصوص بزه منافی عفت و روابط نامشروع موجبات بروز تشتت آرای قضایی و اختلاف‌نظرهای متعددی در محاکم شده است. امروزه در حوزه دادسرا، آنچه بیش از پیش موردتوجه قرار می‌گیرد، این است که در غالب موارد، قضات تحقیق با تکیه‌بر اطلاق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و از طرفی به جهت نبود تعریفی واضح در این خصوص، به دنبال عدم ورود به پرونده‌های این‌چنینی به نحو اطلاق گونه بوده و پرونده‌ها را برای دادگاه‌ها ارسال می‌نمایند. بدین ترتیب این مطالعه در پی پاسخ به این سؤالات است که در حوزه دادسرا و در بحث تحقیقات مقدماتی در موارد مواجهه با پرونده‌های این‌چنینی تکلیف چیست و آیا نگاه اطلاق گونه قضات به شکلی واحد و به شرح پیش‌گفته صحیح است و اینکه آیا تغییرات در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا در جرائم منافی عفت می‌تواند به‌مرورزمان تأثیرگذاری بر نگرش قضائی و اجتماعی نسبت به این جرائم داشته باشد. در این راستا، مفهوم شمول صلاحیت و حدود آن در رویه قضایی ایران را به‌عنوان یک چالش اصلی مطرح نموده و سپس به تجزیه‌وتحلیل تصمیمات و رویه­های قضائی در این زمینه پرداخته خواهد شد. این مطالعه با تأکید بر درک دقیق این مسائل، می‌تواند بستری در راستای بهبود عدالت در پرتو اصول حقوقی و قضائی قرار گیرد و در تدابیر و سیاست‌های حقوقی جامعه به شکل گسترده‌تری تأثیرگذار باشد. همچنین تغییر در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا ممکن است بر نظر جامعه و نهادهای قضائی مؤثر واقع گردد و هنجارهای جامعه را در حوزه عفت و ارتقاء اصول اخلاقی تحت تأثیر قرار دهد. روش‌شناسی پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی و ازلحاظ نحوه‌ گردآوری‌ داده‌ها کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها