دوره و شماره: دوره 14، شماره 79، آذر 1393، صفحه 1-180 
مسئولیت مدنی دادورز

صفحه 49-71

عبدالحمید مرتضوی؛ حسن افشار؛ علی غلامی پاچی


شاخصه های رأی قوی و متقن

صفحه 149-180

یوسف باقری؛ سهام صداقتی