دوره و شماره: دوره 16، شماره 87، آذر 1395، صفحه 1-167 
تئوری ذی نفعان در حقوق شرکت ها

صفحه 27-58

محمود باقری؛ مهرداد صادقیان ندوشن


تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم

صفحه 75-98

محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد کیانی؛ زهرا سلیمان آبادی